Menu

Vedtægter Mørkøv Idrætsforening

Vedtægter
For
Mørkøv Idrætsforening
Stiftet 13. april 1932
 
 
 
§ 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED.
Foreningens navn er Mørkøv Idrætsforening.  Foreningens hjemsted er Holbæk Kommune.
§ 2. FORENINGENS FORMÅL.
Foreningens formål er, gennem alsidig idræt, at give foreningens aktive medlemmer lejlighed til at anvende deres fritid på en sund måde samt at udbrede kendskab til forskellige idrætsgrene. Desuden er det foreningens formål, med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv, at udvikle medlemmernes lyst til på demokratisk vis at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. 
Formålet opnås ved at tilbyde medlemmerne træning, deltagelse i stævner og turneringer samt deltagelse i aktiviteter, der styrker det sociale samvær for den enkelte og i klubben.
§ 3. FORENINGENS TILHØRSFORHOLD.
Foreningen står som medlem af Danmarks Idræts Forbund og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger gennem de herunder hørende specialforbund og er som sådan underkastet disses vedtægter.
§ 4. FORENINGENS MEDLEMMER.
I foreningen kan optages såvel aktive som passive medlemmer.  Medlemmerne optages i en eller flere afdelinger.
Som medlem kan enhver person optages, medmindre dennes forhold til andre idrætsforeninger - eller anden motiveret begrundelse - er til hinder herfor. De enkelte afdelinger kan dog stille specielle krav, for eksempel alder, for optagelse i afdelingen.
Hovedbestyrelsen har – under hensyn til ovenstående eller såfremt specielle forhold taler herfor – ret til at nægte optagelse i foreningen. Nægter hovedbestyrelsen at optage nogen som medlem, skal sagen, dersom vedkommende forlanger det, forelægges den førstkommende generalforsamling til afgørelse. 
Indmeldelse kan kun ske ved udfyldelse og underskrift af en særlig indmeldelsesblanket. For ungdomsmedlemmer skal indmeldelsesblanketten underskrives af den der har forældremyndigheden eller tilskikket værge. En indmeldelse er ikke effektiv, før der er betalt kontingent. Afdelingernes kasserere administrerer medlemskartotekerne.
En afdeling kan slutte sig sammen med en selvstændig idrætsforening, eller en afdeling under en sådan, udenfor Mørkøv Idræts Forenings regi.  Sammenslutningen betragtes herefter som en ny afdeling, der træder i stedet for den eksisterende med status eventuelt både som afdeling under Mørkøv Idrætsforening og som afdeling under den selvstændige idrætsforening.
Optagelse af den nye afdeling kan dog ikke ske uden vedtagelse på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling.
§ 5 FORENINGENS AFDELINGER.
Hver afdeling ledes af sin afdelingsbestyrelse bestående af formand, evt. næstformand, kasserer og sekretær samt et af afdelingens selv fastsat antal bestyrelsesmedlemmer.
Hver afdelingsbestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden, som dog skal være i overensstemmelse med hovedafdelingens vedtægter, som nøje skal overholdes.
Afdelingsbestyrelserne holder hovedbestyrelsen underrettet om afdelingernes arbejde bl.a. ved hovedbestyrelsesmøderne.
Hver afdeling fastsætter selv sit kontingent på afdelingens ordinære generalforsamling.
Hvis et medlem ved en kontingentperiodes udløb ikke har betalt sit kontingent, betragtes vedkommende som værende i restance.
Restancer skal meddeles de øvrige afdelinger i forbindelse med aflæggelse af hovedforeningens regnskab.
§ 6. TEGNINGSRET.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden. I formandens fravær er det kassereren.
Ved optagelsen af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede hovedbestyrelse.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
§ 7. GENERALFORSAMLING.
Ordinært generalforsamling afholdes inden 1.marts og er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.  Den indkaldes med mindst 8 dages varsel i et eller flere lokale blade og er beslutningsdygtigt uanset de mødtes antal.  Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, dog således at der til en vedtægtsændring kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Kravet for at opløse foreningen ses i § 13. 
Dagsorden for generalforsamlingen er:
 (Sekretæren er referent)
1.     Valg af dirigent.
2.     Beretninger fra hovedformand og afdelingsformænd
3.     Hovedkassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse.
4.     Aflæggelse af hovedforeningens og afdelingernes budget for det kommende år til godkendelse
5.     Indkomne forslag.
6.     Valg til hovedbestyrelsen samt af suppleant.
7.     Valg af 2 revisorer samt suppleant
8.     Eventuelt.
Stemmeret har alle medlemmer over 16 år som ikke er i restance. Kun medlemmer over18 år er valgbare. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Ingen medlemmer har mere end 1 stemme selvom man er medlem af flere afdelinger. 
Medlemmer, der ikke er tilstede på den ordinære generalforsamling, kan ikke vælges til noget tillidserhverv, medmindre skriftligt tilsagn er givet.
Alle valg til hovedbestyrelsen er for 2 år, således at hovedformand og sekretær vælges i ulige og næstformand og kasserer i lige årstal. Valget til suppleanten er for 1 år. Valgene sker ved skriftlig afstemning hvis blot et medlem ønsker dette.
Hovedformand og kasserer kan ikke være medlem af nogen afdelingsbestyrelse.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt til formanden senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag kan vedtages ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 af de fremmødtes stemmer.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når hovedbestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes, når mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt kræver det med angivelse af punkter til dagsordenen til afholdelse senest 1 måned efter begæringen.  Den indkaldes som ordinært generalforsamling.
De enkelte afdelinger holder generalforsamling mindst 1 måned før hovedforeningens generalforsamling med følgende dagsorden: (Sekretæren er referent)
1.     Valg af dirigent.
2.     Beretning fra formand
3.     Beretning fra kasserer. Aflæggelse af regnskab for indstilling til hovedgeneralforsamlingens godkendelse. Regnskabet skal indeholde restanceliste.
4.     Fremlæggelse af afdelingens budget for det kommende år
5.     Indkomne forslag.
6.     Fastsættelse af kontingent
7.     Valg til bestyrelsen samt af suppleant
8.     Eventuelt
Ved valgene vælges i ulige år: formand, sekretær, bestyrelsesmedlemmer og en bestyrelsessuppleant. I lige år vælges: kasserer, bestyrelsesmedlemmer, evt. næstformand og en bestyrelsessuppleant. Valgene til bestyrelsen er for 2 år, mens valget til suppleant er for 1 år.
§ 8. FORRETNINGSUDVALGET.
Forretningsudvalget består af hovedbestyrelsens formand, næstformand, kasserer og sekretær, og varetager de løbende forretninger.  Forretningsudvalgsmøder afholdes efter behov. Intet forretningsudvalgsmedlem kan være formand eller kasserer i en afdelingsbestyrelse.
§ 9. HOVEDBESTYRELSEN.
Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, bestående af forretningsudvalget og afdelingsformændene, dog kan en afdelingsbestyrelse udpege en fast stedfortræder til hovedbestyrelsesmøderne.
Hovedbestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil.
Hovedbestyrelsen afholder minimum 4 møder om året. Møderne indvarsles senest 8 dage forinden, dog kan der i særlige tilfælde afviges herfra. Til hovedbestyrelsesmøderne kan indbydes andre deltagere, dog uden stemmeret.
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3/4 af hovedbestyrelsesmedlemmerne er tilstede.
På mødet fører sekretæren forhandlingsprotokollen og beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal, dog er formandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed.
Møderne ledes af formanden eller i hans fravær af næstformanden.
Hvor intet andet er foreskrevet i vedtægterne, er hovedbestyrelsen under ansvar over for generalforsamlingen bemyndiget til at træffe de fornødne afgørelser.
I øvrigt er hovedbestyrelsen bemyndiget til med bindende virkning for foreningens medlemmer at udstede ordensbestemmelser, reglementer m.v. samt til at optage de til foreningens drift nødvendige lån.
Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 10. ØKONOMI.
Afdelingernes og hovedafdelingens regnskab følger kalenderåret. 
Hovedkassereren fører specificeret regnskab over indtægter og udgifter samt formueregnskab.
Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Hovedafdelingen som sådan hæfter for foreningens økonomi, men hver afdeling arbejder økonomisk selvstændigt og kan i intet tilfælde forpligte hele foreningen, hvis sådan forpligtelse ikke på forhånd er godkendt af hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen er berettiget til at yde de enkelte afdelinger økonomisk støtte, men kan som betingelser herfor kræve, at den pågældende afdelings budget og kontingent sættes i forhold til det økonomiske behov.
Hovedafdelingen, hovedbestyrelsen eller forretningsudvalget kan ikke disponere over midler, der tilhører afdelingerne.
 § 11. EMBLEMER OG ÆRESBEVISNINGER.
Æresmedlemsskab:
Et medlem, der har ydet en helt usædvanlig, ekstraordinær indsats for foreningen eller en af dens afdelinger, kan af en enig hovedbestyrelse udnævnes til æresmedlem.
Æresmedlemsskab medfører gratis adgang til alle MIF’s sportslige arrangementer med ledsager. 
§ 12. MØRKØVHALLEN.
Formanden for Mørkøv Idrætsforenings hovedbestyrelse er født medlem af bestyrelsen for Mørkøvhallen. Næstformanden er født medlem af støtteudvalget for Mørkøvhallen.
I øvrigt henvises til vedtægter og ordensreglement for Mørkøv Hallen.
§ 13. OPHØR.
Foreningen består af 4 afdelinger, nemlig badminton, billard, fodbold og tennis, og ingen af disse afdelinger kan nedlægges med mindre det vedtages på såvel afdelingens som hovedforeningens generalforsamling. På afdelingens generalforsamling kræves mindst 3/4 af de stemmeberettiges stemmer. Hvis ikke generalforsamlingen er beslutningsdygtig kan der, tidligst en uge senere, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling hvor der kræves mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for nedlæggelsen af afdelingen. På hovedgeneralforsamlingen kræves mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for nedlæggelsen af afdelingen. Hvis en afdeling nedlægges tilfalder afdelingens midler hovedforeningen. Såfremt der er tale om en afdeling, dannet ved sammenslutning med en afdeling under en selvstændig idrætsforening, tilfalder aktiverne Mørkøv Idræts Forening og den selvstændige idrætsforening med halvdelen til hver.
Hovedforeningen kan kun ophøre når ¾ af de stemmeberettigede på en generalforsamling stemmer herfor. Hvis ikke generalforsamlingen er beslutningsdygtig kan der , tidligst en uge senere, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling hvor der kræves mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for nedlæggelsen af foreningen. På den generalforsamling, der beslutter foreningens ophør, afgøres evt. midlers anvendelse til idrætslige formål.
Afdelingerne kan fortsætte som selvstændige foreninger med nyt navn og egne midler.
  
Disse vedtægter er vedtaget på Mørkøv Idrætsforenings ordinære hovedgeneralforsamling den 29. november 2006 og gælder fra den 1. januar 2007. Vedtægterne skal erstatte tidligere vedtægter for alle afdelinger under Mørkøv Idrætsforening.
 
 
 
 
 
 
 
Michael Bosebjerg          Jørgen Kærgaard          Maagens Mørkeberg
Formand                          Næstformand                       Kasserer
 
 
Jann Jensen      Paw Mortensen      Sverre Nattestad        Jan Nielsen
Fodbold                Badminton            Tennis                       Billard
Luk